poniedziałek, 17 grudnia 2012

Berlin: Dennis Hopper - The Lost Album

W Martin-Gropius-Bau można jeszcze obejrzeć wystawę Dennisa Hoppera pod tytułem "The Lost Album", z programu Europejskiego Miesiąca Fotografii. Autor, niespokojny duch (znany także jako aktor oraz reżyser między innymi filmów "Easy Rider" (1969), "The Last Movie" (1971) czy "Out of the Blue" (1980), w roku 1970 dokonał wyboru swoich zdjęć na wystawę w Fort Worth Art Center Museum w Teksasie. Zdjęcia te zostały wiele lat później odnalezione już po śmierci artysty, co ciekawe oprócz łącznie 429 fotografii, które zostały pierwotnie umieszczone na wystawie (ponumerowanych i zaopatrzonych w notatki autora na odwrocie), w skrzyniach znajdowało się dodatkowych 19 zdjęć nie numerowanych, które Hopper prawdopodobnie zabrał ze sobą do Fort Worth, ale ich tam nie powiesił. Wystawa w Berlinie jest złożoną z vintage prints rekonstrukcją instalacji z roku 1970, uzupełnioną o te dodatkowe fotografie, noszące numery rzymskie od I do XIX. Z podstawowego zestawu zaginęło 11 prac, z których 9 jest pokazanych w postaci współczesnych odbitek bromosrebrowych, natomiast w dwóch przypadkach nie udało się przyporządkować zdjęcia do negatywu. W ich miejscach znalazły się zatem kawałki tektury wielkości oryginalnego zdjęcia.

Wystawa jest zdecydowanie godna polecenia. Hopper dokumentował ważną i fascynującą zarazem epokę w sposób bardzo otwarty, a jednocześnie zdradzający bliskie, często wręcz intymne więzi z osobami, które portretował. Na jego zdjęciach znaleźli się między innymi Robert Rauschenberg, Andy Warhol, David Hockney, James Rosenquist, Paul Newman oraz Jane Fonda. Podążał też śladami ważnych wydarzeń społecznych i politycznych. Miał przy tym umiejętność pokazywania rzeczy i wydarzeń zwykłych w sposób niezwykły i budzący zainteresowanie.


Paul Newman, 1964
Malibu, Ca USA
© The Dennis Hopper Art Trust
Courtesy of The Dennis Hopper Art Trust
Andy Warhol, Henry Geldzahler, David
Hockney, and Jeff Goodman, 1963
USA
© The Dennis Hopper Art Trust
Courtesy of The Dennis Hopper Art Trust
Andy Warhol and Members of The Factory
(Gregory Markopoulos, Taylor Mead, Gerard
Malanga, Jack Smith), 1963
in The Factory, NYC, NY USA
© The Dennis Hopper Art Trust
Courtesy of The Dennis Hopper Art Trust
Martin Luther King, Jr., 1965
Montgomery, Alabama, USA
© The Dennis Hopper Art Trust
Courtesy of The Dennis Hopper Art Trust
Guy With 5 Hogs, 1961-67
USA
© The Dennis Hopper Art Trust
Courtesy of The Dennis Hopper Art Trust
Double Standard, 1961
Los Angeles, Ca USA
© The Dennis Hopper Art Trust
Courtesy of The Dennis Hopper Art Trust
Niki de Saint Phalle (kneeling), 1963
USA
© The Dennis Hopper Art Trust
Courtesy of The Dennis Hopper Art Trust
James Rosenquist, 1964
Billboard Factory, Los Angeles, Ca
USA
© The Dennis Hopper Art Trust
Courtesy of The Dennis Hopper Art Trust
James Brown, 1966
USA
© The Dennis Hopper Art Trust
Courtesy of The Dennis Hopper Art Trust
Boy Walking in Mexico, 1961- 67
Mexico
© The Dennis Hopper Art Trust
Courtesy of The Dennis Hopper Art Trust

The Martin-Gropius-Bau exhibition
by Dennis Hopper, titled "The Lost Album", within the programme of European Month of Photography, can still be visited. The author, a restless spirit (also known as actor and director of films, including "Easy Rider" (1969), "The Last Movie" (1971) and "Out of the Blue" (1980), in 1970 made a selection of his photographs for the exhibition at the Fort Worth Art Center Museum in Texas. These photographs were re-discovered many years later, after the death of the artist. Interestingly, apart from the total of 429 images, which were originally displayed (numbered and accompanied by a note on the verso) there were additional 19 images in the cases, not numbered, which Hopper probably took with him to Fort Worth, but they were not included there. The exhibition in Berlin, made ​​up of vintage prints, is a reconstruction of the 1970 installation, supplemented by those additional photographs, bearing the Roman numbers I to XIX. 11 photographs from the base set are missing; 9 of them are shown in the form of contemporary silver gelatine prints, while in two cases images could not be matched to the negatives. They are therefore replaced by pieces of cardboard, the size of the original picture.

The exhibition is highly recommended to visit. Hopper documented an important and fascinating era, in a very open manner, while keeping close, often intimate relationships with the people he portrayed. In the pictures there are, among others, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, David Hockney, James Rosenquist, Paul Newman and Jane Fonda. Hopper also followed important social and political events. He had a phenomenal ability to picture simple things and events in a unique and inspiring way.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz