środa, 30 stycznia 2013

LeoAukcja / LeoAuction

23 lutego odbędzie się w Warszawie charytatywna aukcja dzieł sztuki, z której dochód zostanie przeznaczony na bardzo szczytny cel. Cel można zobaczyć "w akcji", a mianowicie w programie Dzień Dobry TVN :-) Nie znam jeszcze co prawda zamkniętej listy autorów oraz prac, ale już obecnie mogę stwierdzić, że można będzie licytować ciekawe dzieła znanych artystów. Sam zresztą dokładam swoją cegiełkę i zachęcam do licytowania. Fotografia bardzo dobrze sprawdza się w różnych wnętrzach :-)

Miejsce: Fundacja ARTon, Warszawa, Mińska 25, pawilon 16

praca bez tytułu, z serii "Karkonosze '2011" /
untitled, from the series "Giant Mountains '2011"

druk archiwalny pigmentowy na papierze barytowanym,
oprawiony w passe-partout, w ramie z czernionego aluminium /
archival pigment print on baryta paper, matted,
mounted in black Alu frame

wymiary: zdjęcie 57x38 cm, passe-partout 70x50 cm /
sizes: photograph 57x38 cm, frame 70x50 cm

sygnowanie: na awersie na marginesie
oraz dodatkowo ołówkiem na obrzeżu passe-partout /
signed on margin, additionally in pencil below the cut-out

Warto także wspomnieć, że LeoRodzice konsekwentnie prowadzą LeoBloga, którego można znaleźć tutaj. Bierze on udział w konkursie na Blog Roku. Aby zagłosować należy wysłać SMS o treści A00076 na numer 7122 (0 to cyfra zero, w SMS-ie nie należy wstawiać żadnej spacji, koszt SMSa to 1,23 zł brutto). Głosowanie potrwa do 31 stycznia 2013 roku, do godz. 12:00.

Informacja organizatora aukcji:
 
Charytatywna Aukcja Sztuki na rzecz Leo Hueckel-Śliwińskiego

Dzięki staraniom Fundacji ARTon, już w lutym, w Warszawie, odbędzie się LeoAukcja czyli Charytatywna Aukcja Sztuki na rzecz Leosia Huckel-Śliwińskiego. Pod młotek pójdą głównie fotografie i malarstwo. Wydarzenie będzie dobrą okazją na wylicytowanie dzieł uznanych współczesnych polskich artystów, ale przede wszystkim jest szansą dla Leosia na łatwiejsze życie.

Charytatywna LeoAukcja powstała dzięki współpracy Fundacji Arton z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. Cały dochód z sprzedaży prac zostanie przekazany na rzecz Leosia Hueckel- Śliwińskiego - syna fotografki Magdy Hueckel (jej prace, także znajdujące się w ofercie LeoAukcji, można było zobaczyć m.in. na wystawach we Francji, Wielkiej Brytanii a w Polsce także na krakowskim Miesiącu Fotografii; artystka na stałe współpracuje z Nowym Teatrem Krzysztofa Warlikowskiego) i filmowca Tomasza Śliwińskiego.

Leo od urodzenia zmaga się z Klątwą Ondyny (Zespół Centralnej Hipowentylacji), która sprawia, że chłopiec nie może samodzielnie oddychać. Kosztowna operacja (ok. 150 tysięcy euro), przeprowadzana za granicą, może uwolnić Leo od respiratora, od którego chłopiec jest uzależniony. LeoAukcja ma pomóc w zgromadzeniu funduszy potrzebnych na realizację tego celu.

LeoAukcja odbędzie się 23 lutego 2013 roku w siedzibie Fundacji Arton na terenie warszawskiego Soho Factory przy ul. Mińskiej 25 (pawilon nr 16). Licytować będzie można osobiście, a także drogą internetową i telefoniczną. Aukcja będzie poprzedzona wystawą dzieł przeznaczonych do licytacji. Otwarcie wystawy (16 lutego 2013) będzie połączone z warszawską premierą krótkometrażowego dokumentu pt. „Klątwa” zrealizowanego przez Tomasza Śliwińskiego. Rodzice Leo podjęli próbę pokazania w kilkuminutowym filmie historii, która dotknęła ich rodzinę.


Leo Hueckel-Śliwiński

On February 23th a charity art auction will be held in Warsaw and the revenue will be donated to a very worthy goal. The goal himself can be seen "in action", in the Good Morning TVN tv programme. Although I do not know yet the full, closed list of authors and works, I can already tell that there will be an opportunity to bid on interesting works of well-known artists. I am adding my own bit and encourage you to bid. The photograph, first from the top in this post, behaves very well in a variety of interiors :-)

Location:
ARTon Foundation, Warsaw, Minska 25, Pavilion 16

It is also worth mentioning that the LeoParents consistently run the LeoBlog, which can be found here.

 

Information from the auctioneer:

Charity Art Auction for Leo Hueckel-Sliwinski

Thanks to the efforts of the
ARTon Foundation, the LeoAuction will be held in February, in Warsaw - a Charity Art Auction for Leo Hueckel-Sliwinski. Mostly photographs and paintings will go under the hammer. The event will be a good opportunity to bid for works of recognised contemporary Polish artists, but also a chance for an easier life of Leo.

The charity LeoAuction is an effect of cooperation of the Foundation ARTon and the
Foundation for People with Disabilities "Sunshine". All revenues from the sales will be directed for Leo Hueckel-Sliwinski - the son of photographer Magda Hueckel (whose works, also offered for LeoAuction, could be seen, among others, in exhibitions in France, the UK and Poland - during the Month of Photography in Krakow; the artist works on a permanent basis with the New Theatre of Krzysztof Warlikowski) and filmmaker Tomasz Sliwinski.

Leo struggles,
from birth on, with Ondine's curse (congenital central hypoventilation syndrome, CCHS, an extremely rare genetic disease), which makes him unable to breathe independently. An expensive operation (estimated at about 150,000 euros), carried out abroad, may liberate Leo from the respirator, to which the boy is now hooked. LeoAuction is intended to help collect the funds needed to achieve this goal.

LeoAuction will be held on February 23, 2013 at the headquarters of the
ARTon Foundation in Warsaw Soho Factory, Minska 25 Street (Hall 16). Bidding will be possible in person, via the Internet and telephone. The auction will be preceded by an exhibition of the works. Opening of the exhibition (February 16th,  2013) will be combined with the Warsaw premiere of the short document, "The Curse" made by Tomasz Sliwinski. Leo's parents have tried to show, in a few minutes of film, the history which affected their family.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz