piątek, 18 stycznia 2013

Joel Sternfeld - Retrospective (2)

Piętro C/O wypełniły fragmenty następujących serii:
  • Sweet Earth - obserwacje różnych alternatywnych modeli społecznych pod wpływem upadku komunizmu i żelaznej kurtyny (1993-2005),
  • Oxbow Archive - cykl nietypowy dla autora, ściśle krajobrazowy, wykonany w największym na całej wystawie formacie przekraczającym 1x1,5 m, nawiązujący do wcześniejszej amerykańskiej ikonografii (2005-2007),
  • Walking the High Line - cykl sfotografowany wzdłuż zamkniętej trasy kolejki miejskiej na Manhattanie, pokazujący (niejako w opozycji do wczesnych wypowiedzi Sternfelda) proces odzyskiwania przez naturę terenu kosztem cywilizacji (2000-2001)
  • i wreszcie poruszający, choć pozornie sielankowy On This Site, będący zbiorem rejestracji miejsc, w których popełnione zostały zbrodnie, niektóre o historycznym znaczeniu; zdjęciom towarzyszą teksty opisujące historię poszczególnych miejsc, przy czym uderzająca jest różnica w przekazie między neutralnym i poprawnym obrazem a budzącym groźne skojarzenia tekstem (1993-96).
Wystawa stanowiła interesujący przegląd twórczości jednego z najważniejszych współczesnych amerykańskich fotografów, swego czasu pioniera koloru w fotodokumencie. Warto dodać, że nakładem kultowego wydawnictwa Steidl ukazało się dziesięć znakomitych albumów Sternfelda, a pracy nad jednym z kolejnych wydawnictw można się przyjrzeć na znakomitym DVD zatytułowanym "How to Make a Book with Steidl".


The first floor of C/O was occupied by following series:
  • Sweet Earth - views of various alternative models of society, made under the influence of the fall of communism and the Iron Curtain (1993-2005),
  • Oxbow Archive - unusual for the author, series of landscape shots (printed in the largest format throughout the exhibition, over 1x1,5 m), referring to earlier American iconography (2005-2007),
  • Walking the High Line - a series photographed along the closed high train route in Manhattan, showing (in opposition to the early Sternfeld's views) the recovery process of nature, regaining land at the expense of civilisation (2000-2001)
  • and finally - moving, though seemingly idyllic On This Site, registrations of places where crimes were committed, some of them of historical importance; photographs are accompanied by texts describing the history of those various places; differences in expression between the neutral, correct images and texts, arousing serious associations, are striking (1993-1996).
The exhibition was an interesting retrospective of the oeuvre of one of the most important contemporary American photographers, a pioneer of colour in photo document. It is worth noting that the iconic publisher Steidl issued ten excellent albums by Sternfeld, whilst the work on one of them is featured on the excellent DVD "How to Make a Book with Steidl".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz