czwartek, 29 listopada 2012

Berlin: Michael Lange - Wald: Landschaften der Erinnerung

Alfred Erhard Stiftung (Auguststr. 75) proponuje wycieczkę w nieoczywisty świat lasu widzianego okiem oraz obiektywem Michela Lange. Wystawa "Las: krajobrazy pamięci" składa się ze zdjęć wykonanych w lasach w różnych rejonach Niemiec, wydrukowanych na półmatowym teksturowanym podłożu. Pierwotnie - przyznaję - miałem zamiar pominąć tę wystawę jako potencjalny banał, jednak kolega namówił mnie do zajrzenia do galerii - i zdecydowanie było warto. Fotografie Langego są dalekie od dosłowności, co wynika miedzy innymi ze światła (chłodne, rozproszone lub zamglone) oraz pory dnia, w której były wykonywane (wczesny ranek albo zmrok), a także ze specyfiki zastosowanego papieru - podłoże matowe daje mniejszy kontrast oraz zawężenie skali tonalnej (w zasadzie dobór takiego podłoża do takich motywów klasycznie może być uważany za błędny lub co najmniej nieoptymalny). Poza tym nie odnajdujemy tutaj jakichkolwiek uniesień nad pięknem przyrody - autor rezygnuje z "artystowskiej" postawy na rzecz pozycji chłodnego obserwatora. Wydaje się sugerować, że krajobraz nie istnieje jako byt obiektywny lecz dopiero zainteresowanie człowieka, w tym przypadku artysty, nadaje mu ten specyficzny przymiot. Na obiektywnie istniejący zestaw form przestrzennych (w omawianym cyklu - roślin) człowiek mentalnie nakłada tytułowy krajobraz, który znajduje się w jego pamięci. Wystawa będzie pokazywana do 23 grudnia 2012.Alfred Erhard Stiftung (Auguststr. 75) proposes a journey into the unobvious world of forest, seen through the eye and lens of Michael Lange. The exhibition "Forest: Landscapes of Remembrance" consists of photographs shot in the forests in various parts of Germany, printed on semi-matt textured paper. Initially - I have to admit - I was going to omit this exhibition as a potential cliché, but a friend persuaded me to walk into the gallery nonetheless  - and it was definitely worth it. Lange's photographs are far from literality, due - among other things - to the light (cool, diffuse or cloudy), and time of day at which they were taken (early morning or dusk), as well as the specifics of the paper - matt surface means less contrast and narrow tonal range (in principle, the choice of this  paper for such motifs may classically be considered erroneous or at least not optimal). Besides, we do not find here any exultations in the beauty of nature - the author gives up the "arty" approach in favour of the cool observer. He seems to suggest that the landscape does not exist as an objective being, but only human interest, in this case the artist's, grants this specific attribute. Man mentally overlays an objectively existing set of spatial forms (in this series - plants) with the title landscape from his memory. The exhibition ends on December 23rd, 2012.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz