poniedziałek, 26 listopada 2012

Berlin: Heinrich Heidersberger

Ciekawą wystawę Heinricha Heidersbergera, pod tytułem "Arrivare / Wolfsburg - Bilder einer jungen Stadt" można było zobaczyć w St. Johannes Evangelist Kirche (Auguststr. 90). Autor, świeżo upieczony obywatel miasta Volkswagena, zrealizował w początku lat 60. XX w. cykl fotografii pokazujących miasto w okresie niemieckiego cudu gospodarczego, w stylu sytuującym się między odchodzącym subiektywizmem a rosnącym w siłę obiektywizmem. Całość doprawiona jest sporą porcją dumy z osiągnięć niemieckiej gospodarki, przejawiających się szczególnie wyraźnie w przemyśle samochodowym. Na początku roku 1962, na fali prosperity pojawili się pierwsi gastarbeiterzy z Włoch i do dziś stanowią oni, w trzecim już pokoleniu, ważny składnik lokalnego społeczeństwa. Heidersberger w omawianym cyklu sygnalizuje to zjawisko, ale dużo więcej uwagi poświęci mu w późniejszych pracach. W 1963 roku ukazał się album podsumowujący pracę fotografa, zamówioną przez miasto Wolfsburg na swoje 25 urodziny. Wystawę w Berlinie otwiera znakomite zdjęcie zatytułowane po prostu "Pływalnia VW", którego nie powstydziłby się żaden z klasyków francuskiego fotodokumentu, z Henri Cartier-Bressonem na czele. Jest tam jeszcze co najmniej kilka wybitnych (i jednocześnie bardzo charakterystycznych dla niemieckiego reportażu lat 60.) fotografii, ale niestety nie znalazły się one w zestawie prasowym. Szkoda.

VW Bad, Wolfsburg
Stadt, Werk, Schloß Wolfsburg
Schichtende, Wolfsburg
In der Nähe von Schloß Wolfsburg
"Italienerdorf" an der Berliner Brücke, Wolfsburg
An interesting exhibition by Heinrich Heidersberger, titled "Arrivare / Wolfsburg - Bilder einer jungen Stadt" was shown in St. Johannes Evangelist Kirche (Auguststr. 90). The author, a new citizen of the Volkswagen city by that time, completed in the early 60s of the Twentieth century a series of photographs showing the city during the German economic miracle in a style situated between the ending subjectivity and growing in strength objectivity. The whole is spiced with a large portion of pride of the outstanding achievements of German economy, most clearly manifested in the automotive industry. At the beginning of 1962, on a wave of prosperity, the first guest workers from Italy came to Wolfsburg and they are still, in the third generation already, an important component of the local society. Heidersberger touches this phenomenon in this series, but he will pay much more attention to it in his later works. In 1963 an album, summing up the work of the photographer, was printed, commissioned by the city of Wolfsburg on the occasion of its 25th birthday. The exhibition is opened by an excellent photo titled simply "VW swimming pool", which is absolutely worthy of any of the classics of French photo document, including Henri Cartier-Bresson. There are a few more outstanding photographs (very typical for German reportage of the '60s) in the exhibited set, but unfortunately they are not included in the press kit. It is a pity.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz