poniedziałek, 15 października 2012

"Z drugiej strony" - o wystawie / 'From the Other Side' - about the exposition

Maciej Bujko, Maciej Herman, Magda Hueckel, Grzegorz Jarmocewicz, Maciej Kuszela, Agnieszka Rayss, Michał Sita, Sławomir Tobis, Tomasz Wiech
fotografie


Galeria Szyperska
Poznań, ul. Szyperska 2

ekspozycja 19.-26.10.2012
w ramach Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki
wstęp wolny

Od kilku lat regularnie pojawiamy się na ziemiach, dla których koniec II wojny światowej oznaczał jednocześnie zakończenie istnienia granicy niemiecko-polskiej. Wykonujemy przy tym zdjęcia oraz staramy się dotrzeć do najstarszych mieszkańców i porozmawiać z nimi. Ich pamięć stanowi bowiem obfite źródło interesujących refleksji oraz informacji, często o bardzo unikatowym charakterze.

Materiał prezentowany na wystawie „Z drugiej strony” został w całości zrealizowany na terenach leżących między Drezdenkiem a Santokiem, należących przed wojną do Niemiec, a które w roku 1945 uzyskały status tak zwanych „ziem odzyskanych”. Noteć płynie tutaj płaską i szeroką doliną, w której ludzie mogą mieszkać i pracować wyłącznie dzięki wyrafinowanemu systemowi melioracyjnemu, tworzonemu już od zakończenia wojny siedmioletniej w XVIII wieku. Miejscowości położone w dolinie dolnej Noteci są charakterystyczne - odległości między poszczególnymi domostwami wynoszą tu setki metrów lub nawet pojedyncze kilometry, zgodnie z olęderską zasadą, że gospodarstwo powinno mieścić się przy należącym doń fragmencie ziemi. Duże dystanse między poszczególnymi domami mają swoje konsekwencje społeczne oraz urbanistyczne. Zwłaszcza architektonicznie okolice te są interesujące, ponieważ większość zabudowań gospodarczych, których znacząca część imponuje koncepcją oraz rozmachem realizacji, zachowała swój pierwotny charakter z przełomu wieków XIX i XX. Kwestie społeczne zostały z kolei zdefiniowane przez dwa podstawowe procesy: migracje, głównie z kresów wschodnich, po roku 1945 oraz późniejsze wyludnianie się tych terenów, zwłaszcza w odniesieniu do młodszych generacji. W jednej z miejscowości w roku 1945 było 127 numerów gospodarstw, obecnie jest ich 11.


Każdy z autorów na swój sposób odnosi się do kwestii, które go zainteresowały w związku z miejscem i tematyką działań. Maciej Bujko eksploruje kwestie „ludycznej” estetyki i zwyczajów w przestrzeni publicznej. Magda Hueckel zaprasza na wycieczkę w niebezpiecznie fascynujący świat Eugeniusza W. poprzez dzieła będące montażami wielu pojedynczych fotografii. Grzegorz Jarmocewicz we właściwy sobie sposób wykorzystuje światło dla metaforycznego pokazania fragmentów przestrzeni publicznych i prywatnych. Agnieszka Rayss dokumentuje wydarzenia z historii najnowszej - efekty huraganu, który zniszczył między innymi wielkie połacie lasu. Michał Sita zastanawia się nad szerokim znaczeniem służb mundurowych dla terenów, które Polska odzyskała po II wojnie światowej. Sławomir Tobis zajmuje się problemem samotności miejsc - takich, w których widoczna lub odczuwalna jest ludzka aktywność, ale brak ludzkiej obecności. Tomasz Wiech pokazuje zestaw o charakterze fotodokumentu, z międzynarodową historią regionu w tle, a Maciej Herman oraz Maciej Kuszela wykonali portrety jego starszych mieszkańców.


Eksponowanym zdjęciom towarzyszą teksty, w części zaczerpnięte z treści wywiadów przeprowadzonych przez socjologów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr Łukasza Rogowskiego, dr Agnieszkę Figiel oraz mgr Macieja Frąckowiaka.


Sławomir Tobis
kurator wystawyMaciej Bujko


Maciej Herman


Magda Hueckel


Grzegorz Jarmocewicz


Maciej Kuszela


Agnieszka Rayss


Michał Sita


Sławomir Tobis


Tomasz Wiech


Szyperska Gallery
Poznań, ul. Szyperska 2


exposition 19.-26.10.2012
within the Ireneusz Zjezdzalka Festival of Photography 
free entrance

It's been a few years now since we regularly visit the lands for which the end of World War II also marked the end of the German-Polish border. We take photographs and try to get the oldest residents to talk. Their memory is indeed a rich source of interesting reflections and information, often of a very unique value.

The stuff presented at the exhibition "From the Other Side," has been made entirely in the area placed between Drezdenko and Santok which belonged to Germany before the war and in 1945 it received the status of so-called regained land. The river Noteć flows here in a flat and wide valley in which people can live and work only thanks to a sophisticated drainage system, the construction of which began as early as at the end of the Seven Years War in the eighteenth century. The villages located in the
Noteć valley are quite specific - distances between houses are no less than hundreds of meters or even single kilometers, according to the old Dutch colonizers' principle that the farm should be located on or adjacent to its land. Large distances between houses have certain social and urban consequences. Especially interesting is the architecture, because most of the farm buildings, a significant part of which impresses with design and momentum, have kept their original character from the turn of the nineteenth and twentieth century. Social issues are largely defined by two basic processes: migration, mainly from the eastern borderlands, after 1945, and subsequent depopulation of these areas, especially for the younger generation. One of the visited villages had 127 farms back in 1945, now they are 11.

Each of the participating authors addresses the questions that interested him in connection with the places and themes
in his own way. Maciej Bujko explores the issues of "ludic" aesthetics and practices in public space. Magda Hueckel invites on a trip into the dangerously fascinating world of Eugeniusz W. through compositions from many individual photographs. Grzegorz Jarmocewicz uses light in his own way to metaphorically show the parts of public and private space. Agnieszka Rayss documents the events of recent history - the effects of hurricane, which destroyed, among others, large areas of forest. Michal Sita reflects on the broad meaning of uniformed services for regions that Poland regained after World War II. Slawomir Tobis deals with the problem of the loneliness of places - those in which human activity is seen or felt, but lack the human presence. Tomasz Wiech shows a photo-documentary set with international history of the region in the background, and Maciej Herman with Maciej Kuszela have done portraits of the visited elderly.

The photographs are accompanied by texts, in part derived from the contents of the interviews conducted by sociologists from the
Adam Mickiewicz University in Poznan: Lukasz Rogowski, Ph.D., Agnieszka Figiel, Ph.D. and Maciej Frackowiak, M.Sc.

Slawomir Tobis
Curator of the exhibitionBrak komentarzy:

Prześlij komentarz